Tôi có thể xóa người nào đó trong phần "Người Phù Hợp" không?

Được bảo trợ bởi Zendesk